HOME > 제품소개 > 건축용 스텐 부속
판재
배관 파이프
구조용 파이프
환봉
앵글
평철

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]                  

스텐 대문 손잡이 A형
236
237
238
239
400mm×190mm
(길이× 센타)
330mm×160mm
280mm×140mm
240mm×115mm
스텐 대문 손잡이 B형
240
241
242
243
400mm×190mm
(길이× 센타)
330mm×160mm
280mm×140mm
240mm×115mm
스텐 대문 손잡이 C형
244
245
246
247
300mm
센타
250mm
센타
200mm
센타
150mm
센타
스텐 대문 손잡이 D형
248
249
250
251
510mm×190mm
(길이× 센타)
445mm×160mm
390mm×140mm
350mm×115mm
지하철 손잡이
252
253
254
255
256
257
25.4 Ø(1자)
300mm
25.4 Ø(2자)
600mm
25.4 Ø(11/2자)
450mm
25.4 Ø(1자)
300mm
25.4 Ø×250mm
25.4 Ø×150mm
스텐 파이프 대문 손잡이 (규격변동 가능하오니 문의 바랍니다)
258
259
260
261
262
263
264
550mm
450mm
400mm
340mm
300mm
250mm
200mm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]