HOME > 제품소개 > 건축용 스텐 부속
판재
배관 파이프
구조용 파이프
환봉
앵글
평철

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]                  

강화도어 특수 (제작) 손잡이
 
163 유리면에서 강화도아 홀작업시 200mm이상 작업요
164 유리면에서 강화도아 홀작업시 150mm이상 작업요
No
전장
센타
Ø
재질(형태)
163
600mm
550mm
31.8 Ø
스텐(S형)
164
700mm
340mm
31.8 Ø
스텐(S형)
165
600mm
340mm
31.8 Ø
스   텐
166
600mm
340mm
31.8 Ø
신   주
167
600mm
340mm
31.8 Ø
스텐(S형)
168
22
700mm
31.8 Ø
스   텐
No
전장
센타
Ø
재질(형태)
169
600mm
340mm
31.8 Ø
스텐(F형)
170
600mm
340mm
31.8 Ø
스텐(H형)
171
600mm
340mm
31.8 Ø
신주
(로구로사용)
172
600mm
340mm
31.8 Ø
스텐
(로구로사용)
173
150mm
×
600mm
340mm
31.8 Ø
스텐
(ㄱ자형)
No
전장
센타
Ø
재질(형태)
174
1
600mm
31.8 Ø
엘보마주
175
1
450mm
31.8 Ø
엘보마주
176
1
600mm
31.8 Ø
R마주
177
1
450mm
31.8 Ø
R마주
178
1
600mm
31.8 Ø
스프링식
179
1122
450mm
31.8 Ø
스프링식
180
600mm
340mm
31.8 Ø
스프링H형
No
전장
센타
Ø
재질(형태)
181
700mm
500mm
4T×90mm
1
182
600mm
340mm
20mm×40mm
사각
사각 파이프
(신주)
183
600mm
340mm
동일
사각 파이프밴딩(사각)
184
600mm
340mm
동일
사각 파이프
(스탠)
185
600mm
340mm
동일
사각 파이프밴딩(스텐)
No
규격
센타(두께)
용도
186
600mm
10T
300mm
강화도어용
187
120mm
×
600mm
20T 340mm
강화도어용
188
120mm
×
450mm
20T
340mm
강화도어용
(대각형)
No
두께
제품명
용도
189
20T
250mm×250mm
센타.130mm
스텐용
(가마찌용)
190
20T
110mm×250mm
센타.150mm
강화도어용
191
20T
150mm×200mm
강화도어용
192
20T
200mm×200mm
강화도어용
193
20T
250mm×250mm
강화도어용
194
20T
200mm×200mm
센타.130mm
스텐용
(가마찌용)
No
규  격
형  태
195
200mm×200mm
사각형
196
200 Ø
원  형
197
120mm×120mm
사각형
198
116 Ø
원  형
No
전장
규    격
형   태
199
750mm
550mm
10mm×25mm
사각
파이프
200
스텐
25.4Ø200mm or 250mm
스프링 (마주형)
201
스텐
25.4Ø200mm × 550mm
스 프 링
No
재 질
R(형태)
Ø.센타
202
스텐
300 Ø
31.8 Ø×300mm
203
스텐
300 Ø
31.8 Ø×300mm
204
스텐
300 Ø
31.8 Ø×300mm
205
스텐
320 Ø
25.4Ø×150mm
206
스텐
200 Ø
4T×170mm
No
재 질
형 태
센타
207
신주
38.1 Ø
꽈배기
340mm
208
신주
31.8 Ø
파랑색
M.C
(나이론)
340mm
209
신주
31.8 Ø
꽈배기
340mm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]