HOME > 제품소개 > 건축용 스텐 부속
판재
배관 파이프
구조용 파이프
환봉
앵글
평철

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]                  

스텐 용접 마구리(T1.1)
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
152.4 Ø
127Ø
101.6 Ø
89.1Ø
76.2 Ø
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
31.8 Ø
25.4 Ø
19.1 Ø

스텐 사각 마구리(T1.0)
624
625
626
627
628
629
630
631
80mm
×80mm
50mm
×50mm
40mm×40mm
30mm×30mm
25mm×25mm
30mm×70mm
35mm×50mm
20mm×40mm

스텐 덮게 마구리(T0.6)
632
633
634
635
636
637
638
101.6 Ø
76.2 Ø
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
31.8 Ø
25.4 Ø

스텐층 마구리 (No.639~641두께0.8, No.642~645두께0.6)
639
640
641
642
643
644
645
101.6 Ø
76.2 Ø
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
31.8 Ø
25.4 Ø

스텐 신형 덮게 마구리(국기계양대용)
스텐 평 와샤(T3.0)
646
647
648
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
649
650
651
652
653
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
31.8 Ø
25.4 Ø

스텐 와샤(T1.0)
654
655
656
657
658
659
660
101.6 Ø
76.2 Ø
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
31.8 Ø
25.4 Ø

유리 걸이
스텐
661
662
12mm
8mm
신주
663
664
12mm
8mm
669
670
671
672
외경56
55
65
58
높이20
10
23
13

대문 흰지
   
스텐 오도시
674
오도시 10인치
675
스프링 오도시 7인치
676
오도시5인치
파이프홀다
677
50.8 Ø
678
38.1 Ø
679
25.4 Ø

스텐, 양구, 단구
680
681
682
683
684
685
686
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
25.4 Ø
25.4 Ø
19.1 Ø
15.8 Ø
687
688
689
690
691
692
693
63.5 Ø
50.8 Ø
38.1 Ø
25.4 Ø
25.4 Ø
19.1 Ø
15.8 Ø

스텐고리(파라빌딩,청소용고리)
오드리바(말굽)
694
695
T형 105mm×60mm상
150mm×74mm하
19Ø×12T
I형
285mm×60mm
19Ø×12T
696
재질
철판
두께
T.4.0
50mm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]