HOME > 제품소개 > 건축용 스텐 부속
판재
배관 파이프
구조용 파이프
환봉
앵글
평철

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]                  

지차대(매립형) 스텐체인은 길이 조정이 가능합니다. 높이1000mm 규격은 변동 가능합니다.
815
816
817
818
152.4 Ø
127Ø
101.6 Ø
76.2 Ø

지차대(이동식) 스텐체인은 길이 조정이 가능합니다. 높이1000mm 규격은 변동 가능합니다.
820
821
822
823
152.4 Ø
127Ø
101.6 Ø
76.2 Ø

스텐차단대
신주차단대
스텐 신주 차단대

스텐차단대
신주차단대
스텐 신주 차단대

밸트차단대(높이 900mm.기둥 38.1Φ. 갓 300Φ)

몰딩(높이300mm)
829
8mm
830
12mm
831
8mm
832
12mm

파티숀 (유리걸이 차단대)
높이
400mm
파이프
50.8 Ø
몰딩
8mm
75 Ø
833
834
835
836
837
838
일자
일자
90도
90도
180도
180도

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21]